Poruchy reprodukčného cyklu u feny - časť I.

Fungovanie živých organizmov si môžme jednoducho predstaviť ako dokonalú symfóniu fyziologických procesov, ktoré na seba nadväzujú v presnom poradí. Čo sa však stane, ak zaznie falošný tón? Pomyselnej "dokonalej symfónii" sme už venovali pozornosť, tým "falošným tónom" venujeme nasledujúce dva články.

O normálnom priebehu reprodukčného cyklu feny sa dočítate v tomto článku . U feny sú ľahko pozorovateľné fázy  reprodukčného cyklu zvané proestrus a estrus - háranie. Práve frekvencia a dĺžka hárania je pre mnohých majiteľov "odrazovým mostíkom", kedy môžu spozorovať istú nepravideľnosť cyklu. Príliš časté háranie, vynechanie hárania či výrazná atraktivita pre psov aj počas obdobia medzi háraním - príznaky, ktoré môžu znamenať zdravotné komplikáce a nie je rozumné ich zanedbať. Častokrát samotná porucha nepredstavuje závažný zdravotný problém ako jej príčina (napr. cysty na vaječníkoch, nádorové ochorenie či hnisavý zápal maternice). Je dôležité podotknúť, že anamnéza, ktorú veterinárnemu lekárovi poskytne majiteľ feny, predstavuje významnú súčasť diferenciálnej diagnostiky porúch reprodukčného cyklu. 

Anestrus

Anestrus predstavuje absenciu ruje v období, kedy sa za normálnych okolností očakáva priebeh typického pohlavného cyklu. Primárny anestrus predstavuje absenciu ruje po celý doterajší život feny, sekundárny anestrus je stav, kedy u feny prebehol aspoň jeden typický pohlavný cyklus a po poslednej ruji nasledoval trvalý anestrus. Medzi najčastejšie príčiny tohto stavu patria aplázia či hypoplázia ovárií (nevyvinuté, resp. nedostatočne vyvinuté vaječníky), ovariálne cysty, zápaly vaječníkov, nádory na vaječníkoch či endokrinné poruchy (poruchy vylučovania hormónov). Príznaky tejto poruchy sú veľmi nešpecifické a prakticky sa prejavujú len absenciou pozorovateľnej ruje počas abnormálne dlhého obdobia(u feny: primárny anestrus do 2,5 roku života; sekundárny anestrus: viac ako 16 mesiacov). Diagnostika tejto poruchy je komplikovaná, je totiž nevyhnutné tento stav diferenciálne diagnosticky odlíšiť od fyziologického anestra alebo od tichej ruje (viď nižšie v texte), ktorá nemusí byť u dlhosrstých plemien chovateľom vôbec pozorovaná. Diagnóza sa stanovuje na základe anamnézy, opakovaného klinického vyšetrenia, vaginálnej cytológie, prípadne stanovením hladiny progesteronu v periférnej krvi.

Oneskorená puberta, predĺžený interval medzi rujami

Jedná sa o stav, v ktorom zvieratá vykazujú abnormálne dlhý interval pred prvou rujou, prípadne medzi jednotlivými rujami. Výskyt tohto stavu je pomerne zriedkavý, zvyčajne idiopatického pôvodu, a často je geneticky predisponovaný alebo podmienený. Medzi ďalšie príčiny tohto stavu patria ovariálne cysty (vylučujúce progesteron, prípadne bez sekrečnej aktivity) a hypotyreóza (znížená funkcia štítnej žľazy). Tento stav môže zapríčiniť aj neprimeraná výživa a kondícia zvieraťa, parazitárna invázia a pod. Diagnostika tejto poruchy je založená na anamnéze a na periodickom klinickom vyšetrení zvieraťa doplnenom o vaginálnu cytológiu v intervale 1 až 2 týždne a na stanovení hladiny progesteronu v periférnej krvi. Diferenciálne diagnosticky je potrebné rozlíšiť dlhší interval pred prvou rujou, resp. medzi dvoma rujami, ktorý je podmienený množstvom vonkajších či vnútorných faktorov, no neznamená poruchu pohlavnej aktivity. Termín nástupu pohlavného cyklu ovplyvňuje plemeno (u plemien malých psov ruja prichádza skôr, u veľkých neskôr; u niektorých plemien psov je dlhý interval medzi rujami považovaný za normálny – napr. basendži), telesná kondícia a zdravotný stav, spôsob chovu či ročné obdobie. Dĺžku anestrickej fázy predlžuje vyšší vek (od 6 až 7 rokov), predchádzajúca gravidita, zlá telesná kondícia, rôzne ochorenia či nevhodné (stresujúce) prostredie. Plodnosť feny v tomto prípade môže byť znížená.

 

Skrátený interval medzi rujami

Pre túto funkčnú poruchu je charakteristické abnormálne krátke obdobie medzi rujami. Stav môže byť idiopatickej povahy, môžu ho spôsobovať aj ovariálne cysty, vynechanie ovulácie alebo môže súvisieť s tzv. rozdelenou rujou (viď text nižšie).  Pri idiopatickom skrátení intervalu medzi rujami prebiehajú obvykle všetky fázy pohlavného cyklu, ale fáza anestra (častejšie)  alebo diestra je výrazne skrátená – menej ako 2 mesiace. V tomto časovom intervale sa nestihne zreparovať výstelka maternice a to má za následok zníženie plodnosti feny. V rámci diferenciálnej diagnostiky je potrebné tento stav odlíšiť od normálnych typicky krátkych intervalov medzi rujami u niektorých plemien (napr. nemecký ovčiak, rotvajler), ďalej od prirodzene nepravidelného intervalu medzi dvoma rujami u mladých zvierat (dĺžku a pravidelnosť cyklu je vhodné hodnotiť u feny vo veku vyššom ako 2,5 až 3 roky) alebo od stavu označovaného ako rozdvojená ruja. Pri zistení patologických stavov (napr. cysty na vaječníkoch) je potrebné sa zamerať na kauzálnu liečbu.

Tichá ruja

Tento stav charakterizuje absencia vonkajších príznakov ruje pri prebiehajúcich vnútorných štrukturálne funkčných zmien charakteristických pre ruju. Slabé príznaky ruje sa môžu vyskytovať v priebehu dospievania či formovania pohlavného cyklu u niektorých plemien psov (napr. chrt). Stav môže byť spôsobený nevhodnými vonkajšími podmienkami (extrémne nízka či vysoká teplota), nevhodný chov, neprimeraná kondícia zvieraťa (podvýživa, obezita) alebo nerušenie celkového zdravotného stavu. Diferenciálne diagnosticky je potrebné tento stav odlíšiť od anestru, oneskorenej puberty a predĺženého intervalu medzi rujami. Navyše je potrebné odhadnúť presnosť anamnézy, nakoľko menej skúsený chovateľ môže príznaky ruje jednoducho prehliadnuť - u dlhosrstých zvierat alebo u zvierat, ktoré sa často čistia, prípadne v preplnených chovoch. Diagnostika: anamnéza, periodické klinické vyšetrenie, vaginálna cytológia, stanovanie hladiny estrogénu alebo progesterónu. Dôkazom tichej ruje je stanovenie vnútorných príznakov proestra a estra. Terapia: odstránenie nevhodných podmienok chovu, odporúča sa zabezpečiť pravidelný časovo ohraničený kontakt o samcom.

Rozdelená ruja

Tento stav je charakteristický výskytom dvoch alebo viacerých fáz proestra, medzi ktorými je krátke obdobie pohlavného kľudu. Pomerne často sa vyskytuje u mladých pohlavne dozrievajúcich samíc. Tento stav sa môže, no nemusí, opakovať v ďalšej reprodukčnej fáze pohlavného života feny.  Fena niekoľko dní vykazuje typické príznaky proestra, prípadne počiatočnej fázy estra (krvavý výtok, opuch vulvy, atraktívnosť pre samcov, väčšinou neochota na krytie). Tieto príznaky zanikajú a o 2 až 10 týždňov sa znovu objavia, pričom už pravdepodobne tento stav vyústi do estra (fena je povolná na krytie). Tieto príznaky sa môžu niekoľkokrát opakovať v intervale 2 až 10 týždňov. Diferenciálne diagnosticky je potrebné tento stav odlíšiť od skráteného intervalu medzi rujami, absorpciou plodov, cystickej glandulárnej hyperplázie endomatria či pyometry (hnisavý zápal maternice). Diagnóza je stanovená na opakovanom cytologickom vyšetrení steru pošvy a stanovenie hladiny progesteronu v krvi.

(zdroj: Svoboda M. a kol.: Nemoci psa a kočky, II. díl, 2001, Brno)

Autori textu: Lenka Bartošová, MVDr. Boris Bartoš